Dračí lodě Aktivity Kvíz na míru Duatlon . Triatlon Golf TeamBuilding Fotbal Babiččino cukroví Běžecké závody Děti Cyklistika Ozvučení Miss

Všeobecné podmínky

  Všeobecné podmínky a pravidla akcí u zaki-sport.cz agency

  a/ Pořadatelem a organizátorem soutěží a sportovních závodů nejen dračích lodí je zaki-sport agency

  b/ Přihlášením se do soutěží a závodů dračích lodí přes formulář na www.zaki-sport.cz , emailem  „Přihlašující“ / firma,  kapitán,  apod. / nebo koupí hrací karty „klient“ souhlasí se všeobecnými podmínkami a pravidly na závodech dračích lodí nebo jiných akcí, pořádaných agenturou zaki-sport.cz. Účastí na akci vyjadřuje „Přihlášený“ svůj souhlas s podmínkami a pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

  c/ „Pořadatel/organizátor“ soutěže (zaki-sport.cz agency) si vyhrazuje právo stanovit pravidla závodů a partnerství, pozměnit nebo upravit pravidla závodů v průběhu konání a také právo závod zrušit nebo předčasně ukončit bez udání důvodu.

  d/ Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci/přihlášení bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

  e/ Registrace/přihlášení  je možné přes on-line registrační formulář na internetových stránkách „Pořadatele“ www.zaki-sport.cz  nebo emailem na info@zaki-sport.cz, případně na místech určených „Pořadatelem“. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.zaki-sport.cz  bez předchozího upozornění.

  f/ Registrace/přihláška je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.

  g/ Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet „Pořadatele/organizátora“, potvrzení platby hotově nebo kartou.

  h/ Registrační poplatek/startovné potvrzené „Přihlašujícím“  v objednávce je konečné, nevratné ani ho nelze převést na jinou osobu/team a závod, pokud se tak obě strany nedohodnou písemně. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky „Přihlášeným“.

  ch/ Registrace k závodu/přihláška nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření  bude automaticky zrušena. Organizátor může ještě před zrušením kontaktovat přihlašujícího o tomto kroku. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 5 dní před závodem.

  i/ Závod firemních posádek je určen pouze firmám, které se do závodu přihlásily a mají uzavřenou smlouvu nebo dohodu s organizátorem / zaki-sport.cz  agency/ jako „Partner akce“. „Partner akce“ se rozumí oficiální partner akce, který má s „Pořadatelem/organizátorem“  uzavřenou smlouvu o reklamě, propagaci, službách apod.

  j/ Žádné „Jiné subjekty“, které nepodepsaly smlouvu s „Pořadatelem/organizátorem“ nebo se ústně nedohodly (ústní dohoda musí být i přesto potvrzená emailem) nemají právo se jakýmkoli způsobem (formou umístění nebo focení loga v místě konání akce, roznos letáků, stánky s logem, maskot apod.)  na akci zviditelňovat.

  k/ Pokud „Přihlašující“ nebo „Jiný subjekt“ všeobecné podmínky a pravidla poruší, pak se „Pořadatel/Organizátor“ bude řídit všeobecnými obchodními pravidly mezi dvěma obchodními subjekty/partnery a bude požadovat náhradu škody, které mu tyto “Jiné subjekty“ způsobily „Pořadatel“ má také právo vymáhat vzniklou škodu i soudní cestou po „Jiných subjektech“, které v místě konání akce byly prokazatelně zviditelněny.

  l/ „Pořadatel/organizátor“ si vyhrazuje právo omezit prodej zboží a služeb partnerů akce, kteří jsou oficiálními partnery akce. Myslí se tím služeb a zboží, které by mohlo narušit mravní kázeň mládeže a dětí.

  m/  Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci „Pořadatele/organizátora“ nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Koupí nebo zaplacením startovného „kupující „ souhlasí s pořízením fotozáznamu a videozáznamu z jakékoliv akce agentury.

  n/ Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě nebo při sportovních aktivitách. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Organizátor při všech akcích klade důraz na bezpečnost a organizační team je řádně vyškolen ke všem aktivitám.

  o/ Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit závodů (viz výše), musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou. Pokud se účastníci mladší 18 let chtějí účastnit závodů na vodě / např. jízdy v dračí lodi apod./ musí mít záchrannou vestu, kterou má „Pořadatel/organizátor“ k dispozici v místě konání akce.

  Co se týká aktivit, na bezpečnost je upozorněn rodič nebo zástupce dětí mladších 18-ti let. Pokud chtějí účastníci mladší 18 let závodit bez záchranné vesty a byli předem upozorněni na nutnost mít záchrannou vestu na sobě, konají tak z vlastní vůle na vlastní riziko. “Pořadatel/organizátor“ nenese žádnou odpovědnost za jednání těchto „Účastníků“.

  p/ Každý účastník/závodník  je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny a každý účastník závodu se musí řídit pokyny nejen organizátorů, ale i dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti zvládnout závody.

  q/ Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je „Pořadatel/organizátor“  oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

  r/ Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě, zapojením se do sportovních aktivit nebo jejich sledováním. Každý účastník je povinen nahlásit užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.

  s/ Žádné z rozhodnutí „Pořadatele/organizátora“ nepodléhá soudnímu přezkumu.

  t/ Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace, propozice a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových nebo facebookových stránkách agentury www.zaki-sport.cz

  u/ Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou odměněni při vyhlášení výsledků po dojetí posledního závodu.  Do sportovních aktivit jsou ceny dodávány partnery. Na vyhrané ceny se nevztahuje žádná záruka. Ceny nejsou právně vymahatelné, ani není možné směnit výhry za peníze.

  v/ Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

  w/ Soutěžní pravidla jsou s podporou a v souladu s pravidly / u dračích lodí je to Česká asociace dračích lodí /. Kapitánům a závodníkům budou pravidla vysvětlena na poradě. Oficiální čas je čas od startu/povelu startéra/výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu/průjezdu cílem.

  x/ Účastníci mají možnost reklamovat výsledek do 30 minut od dojetí / doběhnutí své jízdy/běhu a to v místě časomíry nebo u „Pořadatele / organizátora“.  Po uplynutí této doby jsou automaticky vyhlášeny jako oficiální.

  y1/  GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

  y2/ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Z důvodů tvorby startovních a výsledkových listin, a k identifikaci účastníků během závodů je nutné znát jméno a příjmení, rok narození (z důvodu zařazení do příslušné věkové kategorie), a pohlaví. Dále ke komunikaci před, případně po závodě vaši e-mailovou adresu. Další údaje nezískáváme.

  Údaje nutné k identifikaci účastníka ve výsledkové listině jsou veřejné. Tyto údaje jsou tvořeny, jménem a příjmením, případně věkem a pohlavím k určení kategorie. Dále vidíme vaše číslo účtu po provedení platby startovného, tento údaj ale nijak nezpracováváme. V případě, že chce účastník tyto údaje zpětně vymazat, má možnost provozovatele kontaktovat a provedení výmazu údajů jej požádat. Dále vaše osobní údaje neposkytujeme jiným stranám. Ze strany správce / provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Doba uložení osobních údajů je 2 roky.

  z/ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

  Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

  Během akce pořizovány fotografie a video záznamy – odkaz m/  s jejichž použitím účastník dává také souhlas. Tyto záznamy budou použity pouze pro účely pořadatele.

  Všeobecné obchodní / smluvní podmínky
  zaki-sport.cz agency

  1.PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  Tyto všeobecné obchodní / smluvní podmínky upravují smluvní vztahy mezi zaki-sport.cz agency, Petr Zakopal, Pod Vodojemem 300/11, 683 21 Pustiměř, IČO: 69697060 (dále jen jen „zaki-sport.cz“), a druhou smluvní stranou nebo subjektem (dále jen „zákazník“) při realizaci služeb v oblasti zábavného a sportovního vyžití (dále jen služby)

  2.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

  2.1. Smluvní vztah mezi zaki-sport.cz a zákazníkem vzniká závazným potvrzením objednávky služeb ze strany zákazníka, resp. přijetím a potvrzením nabídky služeb zaki-sport.cz zákazníkem.

  2.2.Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku služeb, jsou považovány za novou objednávku, která musí být společností zaki-sport.cz následně akceptována, jinak dohoda nevznikne.

  2.3.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

  3.PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Zákazník je povinen zaplatit cenu za služby při objednání služeb nebo dle dohody / ve většině případů / po skončení akce na základě řádně vystavené faktury za služby zaplatí.

  3.2. Zaki-sport.cz je také oprávněna požadovat po zákazníkovi zaplacení služeb ještě před jejich poskytnutím, pokud se strany takto dohodnou.

  3.3. V případě, že zaki-sport.cz nevyužije svého oprávnění dle čl. 3. odst. 3.2. těchto VOP, je oprávněna požadovat zálohu na služby ve výši 50% z celkové ceny služeb, a to ještě před jejich poskytnutím.

  3.4. Zákazník je povinen zaplatit cenu služeb.

  4.CENA / CENÍK / REGISTRACE / POPLATEK  SLUŽEB

  4.1. Cena služeb je stanovená zaki-sport.cz dle aktuálního ceníku služeb, který je k dispozici na vyžádání, či je stanovená dohodou smluvních stran v písemné nebo v emailové podobě.

  4.2. Zaki-sport.cz garantuje po dobu trvání smluvního vztahu neměnnou výši ceny služeb.

  5.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a zaki-sport.cz

  5.1.1. K základním právům zákazníka patří:

  -právo na řádné poskytnutí sjednaných služeb ze strany zaki-sport.cz

  -právo být seznámen s případnými změnami programu a rozsahu služeb poskytovaných zaki-sport.cz

  -zrušit svoji objednávku/registraci sjednaných služeb se společností zaki-sport.cz lze kdykoliv před /viz čl. 7. Výpověď ze strany zákazníka/

  -právo na reklamaci vyplývající z vadného plnění ze strany zaki-sport.cz /viz čl. 6. Reklamace a odpovědnost za škody/

  -právo na ochranu osobních údajů

  5.1.2. K základním povinnostem zákazníka / závodníka / týmu patří:

  -počínat si při svém konání u aktivit tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného

  -zaplatit cenu služeb v souladu s čl.3. a čl. 4. těchto podmínek a dohod

  -zaplatit zálohu / cenu služeb společnosti zaki-sport.cz ve stanoveném termínu, pokud není dohodnuto jinak

  -uhradit škodu způsobenou na zařízení zaki-sport.cz vlastní vinou

  5.1.3. Základní práva a povinnosti zaki-sport.cz vyplývají z výše uvedených základních práv a povinností zákazníka.

  6.REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  6.1. Zákazník má právo nároky z reklamace uplatnit u zaki-sport.cz písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení poskytnutých služeb. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

  6.2. zaki-sport.cz neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

  Zákazníkem, třetí osobou, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno.

  7.VÝPOVĚĎ / STORNO SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

  7.1. Zákazník má právo písemně vypovědět smluvní vztah se zaki-sport.cz. Výpověď je účinná dnem doručení na adresu zaki-sport.cz nebo i emailovou podobou.

  7.2. Pokud zákazník vypoví smlouvu dle čl. 7. odst. 7.1. těchto podmínek a dohod, je povinen uhradit společnosti zaki-sport.cz následující storno poplatky odvíjející se do doby, kdy výpověď zákazníka dojde zaki-sport.cz:

  do 61. dne před začátkem služeb 10% z celkové ceny služeb

  od 60. do 31. dne před začátkem služeb 20% z celkové ceny služeb

  od 30. do 15. dne před začátkem služeb 40% z celkové ceny služeb

  od 14. do 7. dne před začátkem služeb 70% z celkové ceny služeb

  od 7. dne před začátkem služeb 100% z celkové ceny služeb

  7.3. Celkovou cenou se rozumí cena všech dohodnutých služeb dle čl. 4. těchto podmínek, nikoliv pouze záloha.

  8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  8.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy nebo případného objednání služeb na základě písemné či emailové komunikace se zaki-sport.cz .

  8.2. zaki-sport.cz je oprávněna od smlouvy se zákazníkem odstoupit v případě, že zákazník nezaplatí zálohu nebo cenu služeb řádně a včas. Ve většině případů je vystavena faktura se splatností 7-30 dní nebo dle dohody. U registrací se poplatek hradí nejpozději do 10 dní od registrace subjektu, pokud se strany nedohodly jinak.

  8.3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

  9.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁKAZNÍKY

  9.1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody začíná běžet dnem uzavření smlouvy nebo jiné dohody o poskytnutí služeb ze strany zaki-sport.cz .

  9.2. Jestliže zákazník využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady.

  9.3. Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny služeb v případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody, jejichž plnění již začalo.

  9.4. Smlouva se zaki-sport.cz se uzavírá v českém jazyce.

  10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

  11.PRÁVO SPOTŘEBITELE NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

  Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

  12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Postoupení pohledávky za zaki-sport.cz ze strany zákazníka se zakazuje. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 30.6. 2017.

  Zákazník souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy nebo jiné dohody se zaki-sport.cz souhlasí s možností těchto podmínek v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna podmínek bude zákazníkovi oznámena na adresu, ze které přijde jeho objednávka (v případě emailové objednávky), či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Toto oznámení zakládá právo výpovědi zákazníka s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla zákazníkovi oznámena změna podmínek.

  V Pustiměři dne 30. 6. 2017