Dračí lodě Aktivity Duatlon . Triatlon Golf TeamBuilding Fotbal Babiččino cukroví Běžecké závody Děti Cyklistika Ozvučení Miss

Všeobecné podmínky

  Všeobecné podmínky a pravidla u akcí zaki-sport agency

  a/ Pořadatelem a organizátorem soutěží a sportovních závodů nejen dračích lodí je zaki-sport agency

  b/ Přihlášením se do soutěží a závodů dračích lodí / 17.6., 5.8. a 2.9.2017/ přes formulář na www.zaki-sport.cz  nebo emailem  „Přihlašující“ / firma,  kapitán,  apod. / souhlasí se všeobecnými podmínkami a pravidly na závodech dračích lodí nebo jiných akcí, pořádaných agenturou zaki-sport.cz. Účastí na akci vyjadřuje „Přihlášený“ svůj souhlas s podmínkami a pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

  c/ „Pořadatel/organizátor“ soutěže (zaki-sport.cz agency) si vyhrazuje právo stanovit pravidla závodů a partnerství, pozměnit nebo upravit pravidla závodů v průběhu konání a také právo závod zrušit nebo předčasně ukončit bez udání důvodu.

  d/ Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci/přihlášení bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

  e/ Registrace/přihlášení  je možné přes on-line registrační formulář na internetových stránkách „Pořadatele“ www.zaki-sport.cz  nebo emailem na info@zaki-sport.cz, případně na místech určených „Pořadatelem“. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.zaki-sport.cz  bez předchozího upozornění.

  f/ Registrace/přihláška je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.

  g/ Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet „Pořadatele/organizátora“, potvrzení platby hotově nebo kartou.

  h/ Registrační poplatek/startovné potvrzené „Přihlašujícím“  v objednávce je konečné, nevratné ani ho nelze převést na jinou osobu/team a závod, pokud se tak obě strany nedohodnou písemně. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky „Přihlášeným“.

  ch/ Registrace k závodu/přihláška nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření  bude automaticky zrušena. Organizátor může ještě před zrušením kontaktovat přihlašujícího o tomto kroku. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději   5 dní před závodem.

  i/ Závod firemních posádek je určen pouze firmám, které se do závodu přihlásily a mají uzavřenou smlouvu nebo dohodu s organizátorem / zaki-sport.cz  agency/ jako „Partner akce“

  „Partner akce“ se rozumí oficiální partner akce, který má s „Pořadatelem/organizátorem“  uzavřenou smlouvu o reklamě, propagaci, službách apod.

  j/ Žádné „Jiné subjekty“, které nepodepsaly smlouvu s „Pořadatelem/organizátorem“ nebo se ústně nedohodly (ústní dohoda musí být i přesto potvrzená emailem) nemají právo se jakýmkoli způsobem (formou umístění nebo focení loga v místě konání akce, roznos letáků, stánky s logem, maskot apod.)  na akci zviditelňovat.

  k/ Pokud „Přihlašující“ nebo „Jiný subjekt“ všeobecné podmínky a pravidla poruší, pak se „Pořadatel/Organizátor“ bude řídit všeobecnými obchodními pravidly mezi dvěma obchodními subjekty/partnery a bude požadovat náhradu škody, které mu tyto “Jiné subjekty“ způsobily a to v minimální výši „partnerství akce“, které činí částka 15.000,-Kč bez DPH. „Pořadatel“ má také právo vymáhat vzniklou škodu i soudní cestou po „Jiných subjektech“, které v místě konání akce byly prokazatelně zviditelněny.

  l/ „Pořadatel/organizátor“ si vyhrazuje právo omezit prodej zboží a služeb partnerů akce, kteří jsou oficiálními partnery akce. Myslí se tím služeb a zboží, které by mohlo narušit mravní kázeň mládeže a dětí.

  m/  Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci „Pořadatele/organizátora“ nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

  n/ Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě nebo při sportovních aktivitách. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně. Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

  o/ Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit závodů (viz výše), musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou. Pokud se účastníci mladší 18 let chtějí účastnit závodů na vodě / např. jízdy v dračí lodi apod./ musí mít záchrannou vestu, kterou má „Pořadatel/organizátor“ k dispozici v místě konání akce. Pokud chtějí účastníci mladší 18 let závodit bez záchranné vesty a byli předem upozorněni na nutnost mít záchrannou vestu na sobě, konají tak z vlastní vůle na vlastní riziko.“Pořadatel/organizátor“ nenese žádnou odpovědnost za jednání těchto „Účastníků“

  p/ Každý účastník/závodník  je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny a každý účastník závodu se musí řídit pokyny nejen organizátorů, ale i dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti zvládnout závody.

  q/ Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je „Pořadatel/organizátor“  oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

  r/ Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. Každý účastník je povinen nahlásit užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.

  s/ Žádné z rozhodnutí „Pořadatele/organizátora“ nepodléhá soudnímu přezkumu.

  t/ Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace, propozice a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.zaki-sport.cz

  u/ Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou odměněni při vyhlášení výsledků po dojetí posledního závodu.  Ceny nejsou právně vymahatelné, ani není možné směnit výhry  za peníze.

  v/ Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.

  w/ Soutěžní pravidla jsou s podporou a v souladu s pravidly / u dračích lodí … České asociace dračích lodí/. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Oficiální čas je čas od startu/povelu startéra/výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu/průjezdu cílem.

  x/ Účastníci mají možnost reklamovat výsledek do 30min – 1 hodiny od dojetí jízdy v místě časomíry nebo u „Pořadatele/organizátora“.  Po uplynutí této doby jsou vyhlášeny jako oficiální.